ఈ పారన్నా వొస్తందంటవ

– నారాయణస్వామి వెంకటయోగి

మొగులు మీద
ఎండిపోయిన బట్ట పేల్కల్లెక్క
మబ్బులు.

ఎన్నొద్దుల ఎదిరిసూపు?
వచ్చినట్టే వచ్చి మత్పరిస్తది!

ఏండ్ల సంది చేస్తున్నం.
ఒక్కటవుడు
కండ్లల్ల వత్తులేసుకునుడు
కల్సి ధూల ఆడుడు
‘ఆశన్న ఊశన్న’ అనుకుంట
బతుకు పీరీలు ఎత్తుకొనుడు
కలల్ని బతుకమ్మలు చేసి
పాడుకునుడు
ఓర్సుకోలేని కష్టమొస్తే
గుత్పలవ్వుడు
మల్ల మల్ల తండ్లాడుడు

ఏండ్ల సంది చేస్తనే ఉన్నం.

నీటిసుక్క లేని
ఉరుముల్నే ఇంటున్నం

‘మన యీపుల మీదికెల్లి
ఈ బండలు పోతయా?’

ఆశలింకని మన కండ్లు
పిల్లలాడుకునే గోటీలు.

ఈ పారి
మనమే మొగులైనం.

శిగమొచ్చి
మబ్బుల నెత్తి ఇరబోసుకున్నం
ఉబ్బసంత పోయెటట్టు
ఉరుముతున్నం.
కసితొ పెయ్యంత రిక్కిచ్చి
మెరుస్తున్నం.

ఇగ కుండపోతగ కుర్సుతం.

మన దూప తీర్సుకునెటందుకు
మనమే జడివానౌతం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s